ÖZEL EKOL DENİZCİLİK EĞİTİM MERKEZİ

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Öğrenci-Kursiyer-Bursiyer Açık Rıza Metni

 

Kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca Özel Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi (“Şirket”) olarak kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek, aramızda sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerinizin işlenmesi için rıza vermiş olmanız gerekli değildir. Şirket olarak istisnaya giren haller haricinde kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin ise açık rızanızı talep etmekteyiz:

 

Şirket’e eğitim hizmet sözleşmesi ifası süresince öğrenci kayıt dosyasının tutulması ve insan kaynakları politika ve prosedürleri çerçevesinde; Tarafınızla paylaşmış olduğum verilerin şirket eğitim operasyon ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak, yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması, gerektiğinde personel istihdamı sağlamak için çalışan adayı çalışması yapılması amacıyla Liman Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşları, grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız ve hissedarlarımız ile, bursiyer öğrenci olmam durumunda ise açık rızam doğrultusunda burs veren ile paylaşılmasına,

 

Yan haklar ve menfaatleri süreçleri ile acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sözleşmede bilgilerini paylaştığım yakınlarıma eğitim-ödeme ve devamsızlık bilgimin aktarılmasına,

 

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum ve diğer hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen sağlık verilerim dahil (Sağlık Raporu) özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine ve gerekli kurum ve kuruluşlara aktarılmasına,

 

Yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığıma, Şirket’in kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak işbu form ile bilgilendirildiğime, yukarıda açıklanmış şekilde Kişisel Verilerimin işlenmesine ve işbirliği içerisinde olunan yurtiçi ve yurtdışında bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların sistemlerine ve hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan kamu/özel kurum ve kuruluşlara gerçek veya tüzel kişilere aktarılmasına bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

 

Ad Soyad:

 

Tarih:

 

İmza :

 

 

 

Kabul ediyorum.

 

 

Kabul etmiyorum.