ÖZEL EKOL DENİZCİLİK EĞİTİM MERKEZİ

Öğrenci- Kursiyer- Bursiyer Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

 

Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Özel Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımıza ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

 

Hangi Verilerinizi İşliyoruz

 

Öğrenci / Kursiyer

Kimlik : Ad-soyad, tc kimlik no, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, kimlik fotokopisi, liman cüzdanı, imza, kefilin ad-soyad-tc kimlik no-imza-kimlik fotokopisi,

İletişim : Telefon no, e posta adresi, adres, ikametgah, kefilin adres-telefon no,

Mesleki Deneyim : Sertifika bilgisi, eğitim durumu, diploma

Sağlık : Engel durumu, gemi adamı olur sağlık raporu,

Görsel İşitsel Kayıtlar : Fotoğraf

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri : Sabıka kaydı

Askerlik Durumu : Askerlik durum belgesi

Finans : Öğrenim ücreti, iban, banka hesap no

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Tarafımızla paylaşmış olduğunuz veriler şirket eğitim operasyon ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak, yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması, gerektiğinde personel istihdamı sağlamak için çalışan adayı çalışması yapılması amacıyla Liman Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşları, grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız ve hissedarlarımız ile, bursiyer öğrenci olmanız durumunda ise açık rızanız doğrultusunda burs veren ile paylaşılmaktadır.

Şirketimiz tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, yabancı ülkelere de aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Öğrenci/kursiyer ile aramızdaki hizmet sözleşmesinin imzalanması, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kanunlarda açıkça öngörülen nedenlerle, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bulunması halinde açık rıza kapsamında, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması ve ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak sizden bizzat talep ettiğimiz ya da MERNİS sistemi gibi yetkili kamu kurum kuruluşlarının altyapısından tarafımızca sorgulanan kişisel verilerinizi,  

 

·       Otomatik veya otomatik olmayan yollarla doğrudan sözlü veya yazılı olarak sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz,

·       Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Şirket, faaliyetleri çerçevesinde elde edilen kişisel verileri

 

·       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

·       Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,

·       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

·       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·       İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·       Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

·       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·       Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·       Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla işlemekte

ve  kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilmektedir.

 

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir.

 

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talebini ekoldenizcilik@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak (firmaya ait kayıtlı e-posta adresiniz var ise) kisiselverim@ekoldenizcilik.com.tr üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz.

 

Ticaret Sicil No :

Mersis No :

Ticaret Unvanı :

Adres :

Web adresi :

Telefon: